REHBERLİK BİRİMİMİZ

Tılsım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - REHBERLİK BİRİMİMİZ

Kurumumuzda ihtiyacı olan öğrenci ve ailelere yönelik problemlerin çözümünde Uzman Klinik Psikolog Arzu DURAN ve Uzman Klinik Psikolog Rümeysa Yurdakul rehberlik faaliyetlerini yürütmektedir.

Kullandığımız bazı testler; Wısc-Iv Zeka Testi, Denver Iı Gelişim Tarama, Çocuk Testleri Eğitimi, Dikkat Ve Gelişim Testleri (Burdon Dikkat, Gestalt Görsel Motor,Frostig Görsel Algı,Peabody Resim Kelime,Cümle Tamamlama, Frankfurter Dikkat), Çocuklar İçin Depresyon, Hiperaktivite, Anksiyete Ölçekleri, Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Uygulayıcısı, Beden Dili Eğitimi (İtü), Kişilik Ve Karakter Gelişimi.

WISC-IV, 4 zihinsel beceri kümesine dağılmış olan 10 temel ve 5 yedek olmak üzere toplam 15 alt testten oluşmaktadır. Çeşitli sebeplerle temel alt testleri uygulamanın uygun olmadığı durumlarda yedek alt testlerden yararlanılmakta olup her çocuk için önerilen uygulama 10 temel alt testin tamamıdır.

Tahmini uygulama süresi çocuğun çalışma hızına bağlı olarak 90 ile 120 dakika arasında değişmektedir. 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zeka testidir.

Test, zeka düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır. Çocuğun yeterli veya geride olduğu tüm zihinsel yeteneklerin keşfedilmesiyle birlikte güçlü becerileri daha ileriye taşıyabilmek veya zayıf becerileri desteklemek mümkün olmaktadır. WISC-IV sonucu elde ettiğimiz veriler, çocuğun zihinsel faaliyetlerinin yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmakla birlikte üstün zihinsel potansiyele sahip çocuklar üzerinde farkındalık oluşturma işlevi taşımaktadır. Diğer yandan geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel becerilere yönelik uygun destek programlarının vakit kaybetmeden hazırlanması sağlanabilmektedir.

0-6 yaş arasında var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir. Kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.

WISC-R Zeka Testi 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir. Uygulanan bireysel bir zeka testidir.

WISC-R Testi, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. WISC-R Testi sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. WISC-R testinin bazı alt testleri süreye dayalı olarak uygulanır. Bu iki gruba ait testler birbiri ardına verilir. Yani çocuğunuz, sözel zeka bölümüne ait bir test uygulandıktan sonra, çocuğa bir performans zeka testi verilir. Sözel zeka grubuna ait alt testler:
• Genel Bilgi,
• Benzerlikler,
• Aritmetik,
• Sözcük Dağarcığı,
• Yargılama,
• Ek test olarak sayı dizisidir.

Performans zeka grubuna ait alt testler ise:
• Resim tamamlama,
• Resim düzenleme,
• Küplerle desen,
• Parça birleştirme,
• Şifre,
• Ek test olarak labirentlerdir.

Çocuğa bir insan çizmesi söylenir ve daha sonra yaptığı resim ile ilgili sohbet edilir.

Raymond b. Cattell tarafından “Culture Fair Intelligence Test” ismiyle geliştirilmiştir. Bu test zekayı olabildiğince kültürden bağımsız olarak ölçmeye çalışmak için geliştirilmiştir. Cattel 2a testi ile 7 yaş 3 ay ile 13 yaş 9 ay arasındaki çocukların entelektüel yapı ve gelişimleri hakkında ölçme ve değerlendirme yapmaktır.

Draw a person testi resimleri öğelerin diziliş sırası, resmin cinsiyeti, resmin sayfa içindeki konumu, büyüklüğü, ağız, göz, kulak, el, ayak vb. unsurlar yorumlamada göz önünde bulundurulur. draw a person testi yorumlaması yapılırken; çocuğun çizdiği insan figürlerinin çocuğun kendisi, kendi vücudu ile ilgili tutumunu yansıttığı düşünülmektedir.

Porteus labirentleri testi 7 yaş 3 ay ile 15 yaş arasındaki çocukların entelektüel işlevsellik düzeylerini değerlendirmektir. Çocukların pratik analitik düşünebilme becerisini değerlendirmek üzere yapılandırılmış olan porteus labirentleri zeka testi, zorluk değeri gittikçe artan toplam 13 adet labirentten oluşmaktadır.

Porteus labirentleri testi içinde bireyin kendisine verilen yönerge doğrultusunda çizgiyi hedefe ulaştırabilmesi, bir başka ifadeyle günlük hayatta karşılaştığı problemlerde analitik ve işlevsel düşünebilme becerisi ile zekanın planlama ve genelleme yetenekleri değerlendirilir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) ile 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini ve becerilerini değerlendirmek amaçlanmaktadır. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)içinde gelişim 4 alt alanda incelemektedir, bunlar:
• Dil Bilişsel Gelişim (db),
• İnce Motor Gelişimi (im),
• Kaba Motor Gelişim (km),
• Sosyal Beceri/Öz Bakım Gelişimi (sb/öb).

Bender Gestalt Motor Algılama Testi, 5 yaş 6 ay ile 11 yaş 11 ay arasındaki çocukların psikomotor algı ve koordinasyon gelişimlerini değerlendirmektir. Çocukların psikomotor algı ve koordinasyon gelişimlerini değerlendirmek üzere yapılandırılmış olan Bender Gestalt Motor Algılama Testi, zorluk değeri gittikçe artan toplam 9 karttan oluşmaktadır. Burada, bireyin kendisine verilen kartın aynısını kopya edebilmesi, bir başka ifadeyle Bender Gestalt Testi gördüğünü algılayıp motor performansa dönüştürülebilmesi becerisi değerlendirilir.

Benton Görsel Bellek Testi, 8 yaş ve üzeri bireylerde, dikkat eksikliği ve hiperaktivite güçlüğü başta olmak üzere dikkat problemlerini tanımlamak, saptamak, derecesini belirlemek, sağlıklı bireylerde dikkat gelişimlerini ve dikkati sürdürebilme becerisini değerlendirmektir. Benton Görsel Bellek Testi, zorluk değeri gittikçe artan toplam 30 adet karttan oluşmaktadır. Benton Görsel Bellek Testi bireyin, kendisine verilen kartın üzerinde bulunan şekli görsel belleğine kaydederek bir sonraki kartın üzerinde bulunan ve ilk gördüğü şekle benzeyen figürler arasından bu şekli seçebilmesi beklenir.

Gesell Gelişim Testi ile 3-7 yaş grubundaki çocuklardan, ince motor beceri, görsel algı, görsel hafıza ve el-göz koordinasyonunun değerlendirilmesi, gelişim süreçlerinin incelenmesi ve çocuğun gelişimine dair bir gecikme olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Gesell Gelişim Testi çocukların psikomotor gelişim becerilerini değerlendirmek üzere yapılandırılmıştır. Gesell Gelişim Testi, her birinin üzerinde farklı bir şekil bulunan yedi karttan oluşmaktadır. çocuğun, verilen yönerge doğrultusunda, kendisine verilen kart üzerindeki şeklin aynısını çizmesi, bir başka ifadeyle Gesell Gelişim Testi, çocuktan gördüğünü algılayıp motor performansa dönüştürebilmesi istenir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 6 ay arasındaki çocukların ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını, bir başka ifadeyle okul olgunluğunu, ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi çocukların okul olgunluğunu kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar ve kopya etme olmak üzere toplam 6 alt test ile değerlendirir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, gerek bu alt basamakların her birinde çocukların akademik durumunu değerlendirmesi ve gerekse genel bir değerlendirme yapma olanağı sunması bakımından özel bir öneme sahiptir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocuklar ile yapılacak okula hazırlık konusunda klinisyene, öğretmenlere ve ebeveynlere hangi alanlarda ne tip uygulamalar yapabileceklerine dair bir farkındalık kazandırmaktadır.

Peabody Resim-Kelime Testi çocukların alıcı dil yaşını tespit etmektir. Peabody Resim-Kelime Testi, her sayfada 4 adet olmak üzere toplam 400 adet resimden oluşmaktadır. Çocukların alıcı dil yaşını tespit ederek klinik bir değerlendirme yapma ve böylece konuşma gecikmesi veya güçlüğünün sınırlılıklarının belirlenmesinde klinisyene yol gösterme niteliğine sahiptir.

Kent Testi,

Kinder Angst – Çocuklarda Korku Düzeyi Testi,

Frankfurter Dikkat Testi,

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi,

Louıssa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi,

Burdon Dikkat Testi,

SDÖT (Sayı Dizisi Öğrenme Testi),

Beier Cümle Tamamlama Testi,

Çocuk OKB Ölçeği